ตารางวันที่ Cut Date ในการยื่นเอกสาร และตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการ CREC

กําหนดวันประชุม

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ประจําปี พ.ศ. 2567


สามารถตรวจสอบรอบการประชุมพิจารณาโครงการ ตามลิงค์

ปฎิทิน (crecthailand.org)


ตารางกำหนดการประชุม ประจำชุดอายุรศาสตร์

(Medicine Panel)

Schedule-CREC Meeting - MED 2024.pdf


ตารางกำหนดการประชุม ประจำชุดกุมารเวชศาสตร์

(Pediatric Panel)

Schedule-CREC Meeting - PED 2023.pdf


ตารางกำหนดการประชุม ประจำชุดศัลยศาสตร์และอื่นๆ

(Surgery and other specialties Panel)

Schedule-CREC Meeting - BIO 2024.pdf


ตารางกำหนดการประชุม ประจำชุดเครื่องมือแพทย์

(Medical Device Panel)

Schedule-CREC Meeting - MDV 2023.pdf


ตารางกำหนดการประชุม ประจำชุดสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

(Social / Behavioral Research Panel)

Schedule-CREC Meeting - SRB 2023.pdf