แนวทางการดำเนินการขอแก้ไขจดหมายหรือใบรับรองที่ออกโดย CREC

การขอแก้ไขจดหมายหรือใบรับรองที่ออกโดย CREC

เมื่อ CREC พิจารณารับรองโครงการแล้ว (ทุกประเภทรายงาน) เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารรับรอง (ร่าง) หนังสือแจ้งผล รวมถึงเอกสารประทับตรารับรอง CREC (ถ้ามี)

ส่งให้ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานวิจัย ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 

 

หากท่านพบว่าหนังสือแจ้งผลหรือเอกสารอื่นๆ มีข้อผิดพลาด ภายหลังส่งแจ้งผลให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสถาบันที่ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยแล้ว

ทางสำนักงานต้องขอความร่วมมือผู้วิจัยดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขเอกสารฯ

มาที่สำนักงานอย่างเป็นทางการ เพื่อดำเนินการ

new!!! แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขเอกสารรับรอง_v2 (Final) .doc

website: https://www.crecthailand.org/th/submission?title=S0144

โดยส่งเอกสารแบบคำร้องได้ที่ E-mail: official@crecthailand.org