(สำหรับ EC ภาคี) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) สำหรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคี

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC)

สำหรับ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันภาคี

(เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน)

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS5iFVBloN1lWzqXaSk48G1lxXE7Vkq7Xj8FgaX2HbpzuBPg/viewform?pli=1