(สำหรับ PI/CRO) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) สำหรับผู้วิจัย/ผู้ประสานงานโครงการวิจัย

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC)

สำหรับ

ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานโครงการวิจัย

(เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ (CREC) สำหรับ ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานโครงการวิจัย