การเตรียมหนังสือ/บันทึกนำส่งโครงการวิจัย สำหรับ Initial Submission

ขอให้นักวิจัย/ผู้ประสานงานโครงการ เตรียมหนังสือ/บันทึกนำส่งโครงการวิจัย สำหรับ Initial Submission เรียงลำดับตาม Template รายการเอกสาร

สามารถ downloand Template รายการเอกสาร submission  ได้ที่ https://crecthailand.org/download/Template รายการเอกสารสำหรับหนังสือนำส่ง.pdf

ทั้งนี้ รูปแบบของหนังสือ/บันทึกนำส่งโครงการวิจัย สามารถจัดทำได้ตามรูปแบบที่กำหนดของสถาบัน แต่ขอให้มีลำดับเอกสารเรียงตาม Template นี้ เนื่องจากจะมีลำดับเหมือนกันกับลำดับการเรียงเอกสารในระบบ CREC Submission Online เพื่อให้ทาง สำนักงานฯ สามารถตรวจสอบเอกสารที่ส่งเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และไม่ตกหล่น