การเตรียมเอกสารโครงการวิจัย สำหรับ Initial Submission

0.1 Instruction สำหรับการยื่นเอกสารโครงการใหม่เพื่อขอรับการพิจารณาจาก CREC (สำหรับนักวิจัย)   update โปรดอ่านก่อนเริ่มดำเนินการ!!!

0.2 Instruction สำหรับการยื่นเอกสารโครงการใหม่ผ่านระบบ submission online โปรดอ่านก่อนเริ่มดำเนินการ!!!

1.  AO 01-S04 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย  update 15 Jul 2022

2. หนังสือบันทึกนำส่งโครงร่างวิจัยสำหรับโครงการใหม่ (Initial Submission)

3. AP 04-S04 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยด้านชีวการแพทย์

4. AP 05-S04 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์

5. AP 06-S04 แบบแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

6. AP 01-S07 Investigator’s Brochure for Medical Device Study

7. AP02-S04 for Principle investigator เอกสารประเมินความพร้อมของสถาบัน (local issues) จากสถาบันที่ดำเนินการวิจัย clinical trial phase I, II สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัยของแต่ละสถาบัน

8. ประกาศที่ มสจท 013-2564 เรื่อง การยื่นเอกสารขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลางฯ (ฉบับที่ 2)

 

(ดาวน์โหลดเอกสาร SOP: https://www.crecthailand.org/th/sop?title=S0034 )

(กำหนดการประชุม CREC ประจำปี 2566: https://www.crecthailand.org/th/schedule-crec )