การเตรียมเอกสารโครงการวิจัย สำหรับ Initial Submission

0.1 Instruction สำหรับการยื่นเอกสารโครงการใหม่เพื่อขอรับการพิจารณาจาก CREC (สำหรับนักวิจัย) update โปรดอ่านก่อนเริ่มดำเนินการ!!!

0.2 Instruction สำหรับการยื่นเอกสารโครงการใหม่ผ่านระบบ submission online โปรดอ่านก่อนเริ่มดำเนินการ!!!

1. AO 01-S04 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย update 15 Jul 2022

2. AO 02-S04 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย กรณีโอนมาจาก IHRP

3. หนังสือ/บันทึกนำส่งโครงการวิจัยใหม่ (Initial Submission) update update 15 Jul 2022

4. หนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

5. AP 04-S04 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยด้านชีวการแพทย์

6. AP 05-S04 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์

7. AP 06-S04 แบบแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

8. AP 01-S07 Investigator’s Brochure for Medical Device Study

9. AP02-S04 for Principle investigator เอกสารประเมินความพร้อมของสถาบัน (local issues) จากสถาบันที่ดำเนินการวิจัย clinical trial phase I, II สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัยของแต่ละสถาบัน

10. ประกาศที่ มสจท 013-2564 เรื่อง การยื่นเอกสารขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลางฯ (ฉบับที่ 2)