การ SUBMIT เอกสารสำหรับการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลางฯ ​(REVISED – RESUBMISSION)

0. Instruction สำหรับการยื่นเอกสารในขั้นตอนการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

1. *หนังสือ/บันทึกนำส่งโครงร่างการวิจัยสำหรับการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (Revised-Resubmission)

2. *AP03-S04 correction form  ตารางชี้แจงปรับแก้ไขโครงร่างการวิจัยใหม่

3. ประกาศที่ มสจท 013-2564เรื่อง การยื่นเอกสารขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลางฯ (ฉบับที่ 2)
*require ขอให้ใช้ Template ของ CREC

ในทุก ๆ รายงาน คณะกรรมการกลางฯ จะรับรองหรือรับทราบรายการเอกสารต่าง ๆ , รายนามสถาบันวิจัย และ/หรือ รายนามผู้วิจัย เฉพาะที่ส่งในการ submission ครั้งแรกเท่านั้น (ไม่รับเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือข้อเสนอแนะของกรรมการ) หากต้องการให้คณะกรรมการกลางฯ พิจารณารับรองเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม ขอให้จัดทำเป็น Amendment Report เป็นรายงานฉบับใหม่เพื่อขอรับพิจารณา

ผลการพิจารณา

"ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง" (Revised) เมื่อส่งเอกสารที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามคณะกรรมการกลางฯ จะนำเอกสารโครงการเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา โดยไม่นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม (Expedited Review) ระยะเวลาในการพิจารณา 8 วันทำการ

"ปรับปรุงแก้ไข และนำเข้าพิจารณาใหม่" (Resubmission) เมื่อส่งเอกสารที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามคณะกรรมการกลางฯ จะนำเอกสารโครงการเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา โดยนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม (Full Board Review) ซึ่งขอให้พิจารณาส่งเอกสารก่อนกำหนดการประชุมเช่นเดียวกับการดำเนินการกับ Initial Review (กำหนดการประชุม CREC ประจำปี 2567: https://www.crecthailand.org/th/schedule-crec )