แนวทางการการดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19

Timeline

•ระยะเวลาตั้งแต่ ยื่นเสนอโครงการวิจัยที่ครบถ้วน จนถึง การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ไม่เกิน 7 วัน

•ระยะเวลาตั้งแต่ การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ จนถึง การแจ้งผลการพิจารณา ไม่เกิน 2 วัน

•(กรณีผลการพิจารณาเป็น “ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง”) ระยะเวลาตั้งแต่ ยื่นเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขที่ครบถ้วน จนถึง แจ้งผลการพิจารณา ไม่เกิน 3 วัน

•ระยะเวลาตั้งแต่ แจ้งผล “รับรอง” จนถึง ได้รับหนังสือรับรอง, COA และเอกสารโครงการวิจัยฉบับรับรอง ไม่เกิน 2 วัน

 

Submission Package

•รายการเอกสารที่ยื่นขอรับการพิจารณาครบถ้วนตาม AO 01-S04 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย

 

***หากมีความประสงค์ขอรับการพิจารณารับรองจาก CREC ขอให้ส่งชื่อโครงการวิจัยและระยะเวลาที่คาดว่าจะยื่นเอกสารล่วงหน้า